• Úvodní ustanovení

  1.1. Tyto Obchodní podmínky pro nákup u prodejce Spolek nadšenců permakultury z.s., IČ: 05993962, DIČ: CZ05993962, se sídlem společnosti na adrese Albeřice 19, 36452 Verušičky (na této adrese se nenachází ani sklad společnosti, jde pouze o administrativní sídlo firmy), prostřednictvím internetového obchodu www.svobodnauniverzita.cz/obchod (dále jen „obchod“)- upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen “Občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen “Kupní smlouva”) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen “Kupující”) prostřednictvím internetového obchodu.


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 • 2. Vymezení pojmů

  2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není Spotřebitelem a Kupující, který Spotřebitelem je.

  2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také Uživatelem.

  2.4. Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu je zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.


 • 3. Uzavření Kupní smlouvy

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

  3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  * objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  * způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

  * informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


 • 3.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou.

  3.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.


 • 4. Cena zboží a platební podmínky

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit : viz. Dodací a platební podmínky  4.2. Ceny zboží jsou vždy konečné a jsou vždy platné v době odeslání objednávky.

  4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy – v případě prodlení úhrady a neoznámení zrušení objednávky v průběhu 7 dnů od jejího vytvoření, může při opakovaném porušení tohoto bodu dojít k permanentní blokaci zákaznického účtu.

  4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s VS (variabilním symbolem) uvedeném v potvrzení objednávky ve zprávě pro příjemce. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  4.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu fakturu – daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura je zaslána Kupujícímu v automaticky generovaném e-mailu a také vystavena v uživatelském účtu Kupujícího na internetových stránkách obchodu.


 • 5. Odstoupení od Kupní smlouvy

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v tomto článku odst. 5.1., či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.


 • 5.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku odst. 5.2. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku odst. 5.2. Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 5.6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 • 6. Přeprava a dodání zboží

  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě opakovaného doručování z důvodů na straně Kupujícího neumožňuje Prodávající zasílání objednávek s platbou na dobírku. Cena zboží, původní dopravy i ceny za opakované doručení tak musí být Kupujícím uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího před opakovaným zasláním.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít a je povinen bezodkladně na místě samém s přepravcem sepsat reklamační protokol.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 • 7. Práva z vadného plnění

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 Občanského zákoníku). 7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  * má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  * se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  * zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  * je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

  * zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  * Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  * Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.


  * V případě, že Kupující nedodá Prodávajícímu dostatečné podklady k posouzení stavu zboží, nebo nedodá žádné podklady, ani mu zboží nezašle, či osobně nepředá k fyzické kontrole jeho stavu, bude reklamace zamítnuta jako nedůvodná.

  * Mírná barevná odlišnost zboží závislá na rozličné kalibraci monitorů není relevantním důvodem pro podání reklamace. Taktéž drobné defekty u produktů vyrobených z přírodních materiálů – minerály, dřeviny – které díky přírodnímu původu obsahují nedokonalosti přirozeně a další mohou navíc získat svým opracováním, nejsou relevantním důvodem pro podání reklamace.

  * V případě oprávněné reklamace budou Kupujícímu vráceny přiměřené náklady na odeslání zboží zpět Prodávajícímu.

 • 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě Živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 • 9. Ochrana osobních údajů

  9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, uživatelské jméno a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

  9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a odpovídajících za vedení účetnictví nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  * požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  * požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9.9. Požádá-li Kupující o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací.

 • 10. Doručování

  10.1. Kupujícímu budou doručovány informace ohledně Kupní smlouvy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce. Bezprostředně po odeslání objednávky prostřednictvím formuláře internetového obchodu obdrží Kupující potvrzení objednávky ke kontrole.

  10.2. Prodávající bude dále Kupujícího informovat o průběhu přípravy objednávky a jakmile bude jeho objednávka připravena, zašle mu o tomto automaticky generovanou zprávu.

  10.3. Prodávající bude dále Kupujícího automaticky generovaným e-mailem informovat o předání zásilky se zbožím jím zvolenému dopravci. V příloze tohoto e-mailu nalezne Kupující také přiloženu elektronicky vystavenou fakturu.

 • 11. Storno objednávky

  11.1. Prodávající je oprávněn stornovat Kupujícímu objednávku v následujících případech:

  * Nedojde-li k úhradě objednávky s výběrem platby na bankovní převod nebo přes platební bránu STRIPE do 7 pracovních dní.

  *Nedojde-li k vyzvednutí objednávky s výběrem dopravy na osobní odběr během 30 kalendářních dní od jejího vytvoření. Dle bodu 12.1. je Kupujícímu účtován poplatek za uskladnění objednávky.

  * Nedojde-li k vyzvednutí/převzetí objednávky s výběrem platby na dobírku, ta bude Prodávajícímu vrácena a ani do 7 kalendářních dnů od doručení zásilky zpět nebude Kupující Prodávajícího sám kontaktovat, aby domluvil opakované zaslání zásilky.

  * Nedojde-li k vyzvednutí/převzetí předem hrazené objednávky s výběrem platby na bankovní převod, či přes platební brány STRIPE nebo PayPal, ta bude Prodávajícímu vrácena a ani do 7 kalendářních dnů od doručení zásilky zpět nebude Kupující Prodávajícího sám kontaktovat, aby domluvil opakované zaslání zásilky. Za uskladnění zásilky v prostorech skladu Prodávajícího je Kupujícímu účtován poplatek 10 Kč za každý započatý den.

  * O storno objednávky může Kupující požádat Prodávajícího písemně z e-mailové adresy, na kterou bylo odesláno potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že objednávka nebyla Prodávajícím ještě připravena, je možné ji stornovat bezplatně a v případě, že již objednávka byla připravena, řídí se v takovémto případě stornování objednávky článkem 12.

 • 12. Sankční ujednání

  12.1. Prodávající je oprávněn vymáhat po Kupujícím sankce za nedodržení kupní smlouvy, obchodních podmínek a nevyzvednutí objednávek na osobní odběr v jím daném termínu a to v případě:

  a.) zrušení připravené objednávky, či nevyzvednutí objednávky v rámci úložní doby dopravce vybraného Kupujícím, která byla zaslána na dobírku, tzv. “storno poplatek”, ve výši 15% z celkové ceny zboží v objednávce. Poplatek slouží jako kompenzace za čas Prodávajícího strávený nad přípravou, opětovným rozebráním objednávky a nutnými administračními úkony spojenými s opakovaným naskladněním zboží do online systémů Prodávajícího. Dále bude Kupujícímu k tomuto “storno poplatku” naúčtována úhrada dopravného a obalového materiálu použitého k zabalení zásilky a to i v případě, že bylo Kupujícímu nabídnuto k objednávce poštovné zdarma, či se slevou – účtováno bude vždy plné poštovné ve výši pro objednávku (tedy bez jakýchkoliv slev).

  b.) pokud Kupující nebude reagovat na výzvu Prodávajícího ohledně vzájemné domluvy, jak naložit s vrácenou zásilkou zaslanou přepravní službou zvolenou Kupujícím, je Prodávající oprávněn v takovém případě účtovat Kupujícímu skladné. Skladné bude Kupujícímu účtováno ode dne vrácení zásilky dopravcem Prodávajícímu a to buď do doby, než Kupující kontaktuje Prodávajícího, nebo max. do doby 7 dnů, kdy dle bodu 11.1. dojde k stornování objednávky. Skladné činí 10 Kč za každý započatý den ode dne vrácení zásilky dopravcem Prodávajícímu a může tak dle podmínek tohoto bodu činit max. 70 Kč.

  12.2. Pokud Kupující neuhradí poplatky uvedené v odst. 12.1. do 7 dnů od vystavení faktury (tedy pokud nedojde k připsání částky na účet Prodávajícího do termínu splatnosti faktury), začne Kupujícímu nabíhat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové dlužné částky na faktuře (nejméně však 10 Kč) za každý započatý den prodlení.

 • 14. Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

  Provozovatel e-shopu jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

  14.1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření Kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění Kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

  14.2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

  14.3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona č. 563/1991 Sb., Zákon účetnictví ve znění pozdějších předpisů nebo po dobu 10 let dle zákona č. 235/2004, Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

  14.4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  14.5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje s Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

  14.6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 • 15. Závěrečná ustanovení

  15.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  15.2. V otázkách neupravených Kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a Obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.

  15.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  15.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující a Uživatel nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

  15.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další) , je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.  16.7. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.

  16.8. V případě dotazu k Obchodním podmínkám a Kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.11.2021